Home > Products > Cellulose Fibre
ระบบแผ่นสำเร็จ
เป็นฉนวนเยื่อกระดาษที่กันความร้อน และดูดซับเสียงในรูปแบบที่เรียกว่า แบบแผ่น เป็นแผ่นสำเร็จรูปใช้กับฝ้าเพดาน T-Bar ตามขนาดแล้วหุ้มด้วย Foil อีกด้านหนึ่ง โดนมีมาตรฐานที่ 25 ม.ม. (1") มีคุณสมบัติในการกันความร้อน (Temperature Control) และดูดซับเสียง (Acoustic Control) ช่วยลดระดับเสียงลอดผ่าน และดูดซับเสียงจากเสียงภายนอกไม่ให้ผ่านเข้ามาสู่ภายใน (T-Bar มีมาตรฐาน 2 ขนาด คือ 60x60 cm. และ 60x120 cm.)